NOORD-NEDERLAND VERDIENT CIRCULAIR

Uitdaging: Een eenduidig beeld creëren over de status en richting van de benodigde transitie van een lineaire naar een circulaire economie in Noord-Nederland
Impact: In dit project vormen noordelijke CE Experimenten gericht op de meest prioritaire uitdagingen binnen de Transitieagenda’s Bouw, Kunststoffen en Maakindustrie de context voor open innovatie.
Locatie: Provincie Drenthe, Fryslân en Groningen
Betrokken partners: Circulair Friesland | GroBusiness | Ynbusiness | Ik Ben Drents Ondernemer | Biocooperative Northern Netherlands | MadeCircularBy… | NHL Stenden Hogeschool | Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (nice°) | Chemport Europe | NVNOM | Rijksuniversiteit Groningen | Hanzehogeschool Groningen | TCNN | VNO-NCW Noord
Ondersteunende partners: Rabobank | Versnellingshuis | CIRCO | KIA CE | VNO NCW Midden | Gemeente Leeuwarden | Gemeente Groningen | Gemeente Emmen |Gemeente Assen
Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Fryslân | Provincie Drenthe | Provincie Groningen | Ministerie van Economische Zaken | SNN | REACT EU

Uitdaging

“Een transitie naar een circulaire economie is .... noodzakelijk. Het maakt ons minder afhankelijk van de import van grondstoffen, het creëert nieuwe regionaal economische verdienmodellen en draagt bij aan een afnemende milieubelasting”, RIS3 voor Noord-Nederland 2021-2027.


De gestapelde problematiek van stikstof, CO2, druk op biodiversiteit en klimaat, en gebruik van primaire grondstoffen wordt diep in de maatschappij gevoeld door de gevolgen van de corona pandemie, de stijgende woningnood en tal van andere crises. Er is een groeiend gevoel van maatschappelijk ongemak en bedrijven staan onder hoge druk in hun legitimiteit van handelen en continuïteit van bedrijfsvoering. Het moet en kan echt anders, en in de transitie naar een circulaire economie ligt de oplossing. De hamvraag is hóé organiseren we dat?


Momenteel ontbreekt een eenduidig beeld over de status en richting van de benodigde transitie van een lineaire naar een circulaire economie in Noord-Nederland. Onderzoeken beantwoorden niet de vraag waar we staan, en hoe we verder moeten. Noord-Nederland kampt met een versnipperd netwerk van losse actoren en autonome ondersteuningsprogramma’s, mist eigenaarschap en een duidelijke en gedragen richting in het zoekproces.


Marktpartijen hebben geen tijd en middelen om de complexe - vaak systemische – mogelijkheden binnen circulaire waardeketens te onderzoeken; de waan van de dag regeert. Het benodigde leren vindt op z’n best ad hoc plaats. Overheden blijven achter in het inkopen van circulaire producten en -diensten, waardoor marktformatie marginaal groeit. Bedrijven krijgen zo onvoldoende kansen om bestaande processen te transformeren, en binnen waardeketens nieuwe business- en verdienmodellen te ontwikkelen. Er is sprake van marktfalen.

Impact

In dit project vormen noordelijke CE Experimenten gericht op de meest prioritaire uitdagingen binnen de Transitieagenda’s Bouw, Kunststoffen en Maakindustrie de context voor open innovatie. De scope beslaat daarbij de hele waardeketen.


Aanpak

We hanteren in het project een integrale aanpak waarbij we doorlopend analyseren wat de impact is van ons handelen als CE-innovatie ecosysteem en waar bijstelling nodig is van processen. Zo anticiperen we op de onvoorspelbaarheid die deel is van open innovatietrajecten als deze en organiseren we collectieve impact.


In het project zetten we in op drie hoofdactiviteiten met als kern:

  • Uitlijnen van het innovatie ecosysteem en operationaliseren van collaboratieve governance. Ontwikkeling van gedeeld CE-denkkader, gedeelde CE-ambities en gedeeld CE-perspectief in een creatief en collaboratief proces met partners en stakeholders;
  • Ontwikkelen MKB-programma’s en inbedden circulaire competenties.
  • Verbetering samenhang en consistentie tussen 1e- en 2e-lijns CE-ondersteuning van het MKB en opbouw en verbetering van benodigde competenties, instrumenten en verdienmodellen.
  • Experimenteren in het regime en leren door te doen.
  • Programmering van nieuwe marktcreatie, waardeketenontwikkeling, collaboratieve businessmodellen, waarbij leerervaringen (individu, organisatie en systeem) structureel gemonitord en geëvalueerd worden.


Het brede startconsortium achter ‘Noord-Nederland verdient Circulair’ neemt eigenaarschap in het overbruggen van het gat tussen urgentie en uitvoering. Als opmaat naar een transitie versnellend netwerk in het CE-innovatie ecosysteem van Noord-Nederland. De zo belangrijke maar nog ontbrekende regie gaan we oppakken. Het consortium wil een uitbreiding van de transitiecapaciteit en innovatie slagkracht in het veld bieden, die randvoorwaardelijk is voor de noodzakelijke schaalvergroting van circulaire en toekomstbestendige bedrijvigheid en -werkgelegenheid in Noord- Nederland.

WE STAAN VOOR JE KLAAR!

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op!