Projecten

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Hieronder een overzicht van lopende en afgeronde projecten. Wil je meer weten over een project neem dan contact op! 

We zijn actief in deze sectoren 

Stad & Regio

Afval & Grondstof

Landbouw & Voedsel

Bouw & Infra 

Lopende projecten

Port of Zwolle

De ontwikkeling van Port of Zwolle tot logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid is een project binnen de Regio Deal Regio Zwolle (2020) en werkt aan het nog beter benutten van de strategische ligging en het versterken van het investeringsklimaat. De projecten binnen de Regio Deal zijn ambitieus. Economische structuurversterking, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie gaan hand in hand.  

REDII PORTS 

Het startconsortium achter ‘REDII PORTS richt zich op het slimme specialisatiegebied van hernieuwbare energie van het programma vanuit het perspectief van een havenautoriteit.
Het project heeft tot doel middelen te benutten voor een technisch haalbare en economisch betaalbare opwekking, opslag en verbruik van schonere energie en brandstoffen.


Circular Trust Building

Circular Trust Building is een EU-samenwerking gesteund door het Interreg Noordzeeregio-programma onder prioriteit 2 met als specifiek doel 'het bevorderen van de overgang naar een circulaire en hulpbronefficiënte economie' als onderdeel van een groene overgang in de Noordzeeregio. 

Fieldlab Circulair Ondernemen

Circulair ondernemen heeft de toekomst. Net als de jeugd. We staan voor kansengelijkheid, nieuwsgierigheid en wederkerigheid. Door een plek te maken waar jong talent na het MBO werk kan van de verandering: het fieldlab circulair ondernemen. Het lab biedt faciliteiten en ondersteuning om de (voedsel)producten te ontwikkelen en te testen, door te ontwikkelen en te produceren. 

Korte ketens

Korte Ketens werkt aan de concrete uitvoering van landschapstransformatie binnen de voedseltransitie. Veel voedselproducenten zitten klem in een systeem waarin zij aan een hele lijst eisen moeten voldoen. Voedselproducenten, supermarkten en consumenten houden elkaar op deze manier in een houdgreep. Met het model van de korte keten stappen we hieruit door het eigenaarschap van de producten weer bij de producenten te leggen.

Circle of Food

Circle of Food wil een circulair voedselsysteem de standaard maken, de Zwampasta is nog maar het begin. Circle of Food helpt met Food of the Future ondernemers/boeren met het verwaarden van reststromen of tijdelijke overschotten. Dit levert aan 3 kanten voordelen: 

  1. we hebben te maken met minder afval
  2. voedsel behoudt zijn waarde in de keten
  3. creëert meer afzetmogelijkheden voor de producent

Tussenstation BORK

Bouwen is noodzakelijk voor een gezond functioneren van onze economie. Daarentegen is de bouw groot verbruiker van energie (35% aandeel in totale CO2-uitstoot), primaire grondstoffen (50% van totaal), en verantwoordelijk voor 40% van onze nationale afvalberg. Hoe vormen we deze lineaire bouwindustrie om tot een circulaire voor 2050? 


Afvalkathedraal

Als kloppend hart van het Wiede Wold-dorp realiseren we samen met ontwerpers én de lokale bevolking vanaf begin 2023 een geheel uit gerecycled, uit sloop geoogste en afgedankte materialen opgetrokken ‘kathedraal’. Het markante bouwwerk wordt een plek waar voorstellingen kunnen worden gegeven en activiteiten worden ontwikkeld. Ter vergroting van een nieuwe vorm van noaberschap.
Schouwburg Ogterop

Ogterop staat in het hart van de historische binnenstad van Meppel met veel culturele waarde. De verbouwing van de schouwburg wordt meer dan een bouwproject. Ogterop heeft als ambitie om een icoonproject voor circulair bouwen te worden. Binnen dit project wordt vooral ingezet op hoogwaardig hergebruik van materialen, maatschappij & cultuur, hernieuwbare bronnen van energie en biodiversiteit versterken. 

Johannes Postkazerne circulair

Defensie staat voor de aanzienlijke opgave om de vastgoedportefeuille te moderniseren, zo ook de JPK in Darp. In dat kader doet het Rijksvastgoedbedrijf onderzoek naar de mogelijkheden van een duurzame renovatie oftewel revitalisatie van de JPK. 
Nice° ondersteunt het Rijksvastgoedbedrijf met het integreren van circulariteit in deze opgave en positioneert de revitalisatie van de JPK als een (open) innovatietraject circulair bouwen. 

Boom Circulair


Op dit moment is het percentage gerecyclede materialen vanuit de chemie, zorg- en onderzoeksector laag. We zien echter dat materialen schaarser en duurder worden; de prijzen van grondstoffen stijgen gestaag. Circulariteit behoort op dit moment nog niet tot de reguliere praktijk. Het lineare ‘business as usual’ systeem is tot dusver eenvoudiger en goedkoper voor ondernemers. Ondanks dit gaat Boom de uitdaging aan om stappen richting circulariteit te verkennen.

Noord Nederland Verdient Circulair

Het startconsortium achter ‘Noord-Nederland verdient Circulair’ neemt eigenaarschap in het overbruggen van het gat tussen urgentie en uitvoering. In dit project vormen Noordelijke CE Experimenten gericht op de meest prioritaire uitdagingen binnen de Transitieagenda’s, Bouw, Kunststoffen en Maakindustrie, de context voor open innovatie. 

Programma Meppel CircuLeert

Gemeentewerf Meppel

De gemeentewerf Meppel wil de meest circulaire buitendienst van Nederland worden. De buitendienst van Meppel houdt zich onder andere bezig met stadsreiniging en groenonderhoud. Hierdoor zijn ze veel in contact met afval en mogelijke grondstoffen. Samen met nice° werken we aan het ontwikkelen van producten van reststromen van de werf. Ook wordt het draagvlak voor de circulaire economie vergroot. Daarnaast worden werksessies over circulair werken gehouden a.d.h.v. de Circulariteitsmeter. 


Meppel Onderneemt Circulair

Om circulair ondernemerschap te stimuleren, zijn er nice° stories gemaakt van vijf circulaire koplopers in Meppel. Ook worden de kansen voor circulair ondernemerschap in de gemeente in kaart gebracht a.d.h.v. een grondstofstroomanalyse. Dit is gepresenteerd tijdens het evenement Meppel Onderneemt Circulair. Het vervolg is dat drie ondernemers samen met nice° verder werken aan een circulair Meppel door een Proeftuin op te zetten waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt circulair kunnen werken wonen en bouwen.

Bee NICE

De gemeente kijkt hoe haar eigen reststromen kunnen worden hergebruikt. Van oude containers van de buitendienst worden bijenhuizen (Bee NICE) en wormenthotels (Pier'n Hûs) gemaakt. Daarnaast versterken de ontworpen producten de biodiversiteit van Meppel en draagt het bij aan bewustwording onder haar inwoners. Het maakt de circulaire economie concreet en tastbaar. 

Als bedrijf of organisatie geïnteresseerd in nice°? Neem contact met ons op!

Wat kunnen we betekenen bij een circulair vraagstuk?

Oriëntatiefase

Een circulair vraagstuk? Wij ondersteunen bij het concretiseren van de oriëntatiefase gericht op dit vraagstuk. Gezamenlijk kijken we naar de context, betrokken, kansen en de impact van het project Deze inzichten geven perspectief voor het vervolg.

Ontwikkelen

De basis scherp! Van oriënteren gaan we naar het ontwikkelen van een visie. Hierbij kijken we ook of de verwachtingen en doelen van alle betrokkenen gelijk zijn. Dit is een stevige basis waarop gezamenlijk gestart kan worden met het leerproces van het innovatietraject.

Ontwerpen

Na ontwikkelen staat ontwerpen centraal. De 'hoe' en 'wat' vragen staan centraal tijdens de ontwerpfase. De manier van omgaan met belemmeringen, de wijze van communicatie, het monitoren en het leren zijn onderwerpen waar we in betrokken zijn binnen deze fase. 

Realiseren

Alles ontwikkeld? Dan begint het realiseren. De fase waarin een concreet product ontstaat. Ook in deze fase speelt samenwerking, communicatie en monitoring een belangrijke rol. We staan naast het projectteam, ondersteunen en helpen bij het realiseren van het concrete eindproduct.

Opleveren

Als het eindproduct gerealiseerd is breekt de fase van opleveren aan. In deze fase zorgen we voor zorgvuldige oplevering van het project en besteden we aandacht aan de geleerde lessen. Al doende leren we. Deze inzichten zijn nodig om de stap naar herhaalbaarheid en opschaalbaarheid te zetten.

Archief

Vogelzang dakelementen

Vogelzang Dakelementen is een gerenommeerd familiebedrijf dat al ruim 35 jaar bestaat. Het bedrijf is sinds 2020 bezig om een veranderslag te maken richting circulariteit en duurzaamheid. Een transitie die niet alleen hun eigen productieproces aangaat, maar feitelijk de hele bouwketen. Naast innovaties in het proces vraagt het ook innovaties qua bedrijfsorganisatie en bedrijfscultuur. Kortom, een veranderproces op verschillende niveaus. 


Volta 2020


Het Alfa-college in Hoogeveen heeft haar schoolgebouwen grootschalig getransformeerd. Het vertrekpunt in het project Volta 2020 is het een circulaire aanbesteding aan te besteden en om circulaire principes toe te passen in het ontwerp, realisatie en beheer. Dit heeft gerealiseerd in een circulaire vernieuwbouw op een manier dat studenten van het Alfa college zelf betrokken waren bij dit project en hier aan mee konden werken.

Zorgzaak Innovatiekas Frederiksoord 

De proefkolonie genaamd Frederiksoord bood arme gezinnen huisvesting, werk, scholing en zorg. In 1884 werd hier de Tuinbouwschool opgericht. De kassen van de oude tuinbouwschool staan er nu verlaten bij. Doel is om de kassen een nieuwe bestemming te geven en onderdeel te laten zijn van de vitaliteitscampus die de Zorgzaak wil creëren. De Innovatiekas heeft het karakter van een fieldlab waarin er experimenten gedaan worden om innovaties op gebied van voedsel- en landbouw te ontwikkelen.  

Drenthe Woont Circulair

In 2018 is het samenwerkingsverband ‘Drenthe Woont Circulair’ opgericht door de acht Drentse woningcorporaties en vier strategische partners, waaronder nice°. Samen verkennen zij het waarom, hoe, wat en wie van circulair bouwen en wonen in de vorm van een traject gericht op doen. Onze ambitie is om 100% circulair te bouwen en renoveren in 2040 en om een circulaire bouwwereld te hebben gerealiseerd in Drenthe.  


Zernike Campus

‘Elke student een duurzame ambassadeur’ is een van de duurzame droomdoelstellingen van de Hanzehogeschool. Doelstelling van de Hanzehoogeschool is ook om in 2025 0% restafval te produceren. Om de duurzame droomdoelstellingen te behalen heeft de Hanzehogeschool verschillende initiatieven opgezet. Het opzetten van de oesterzwammenkwekerij ZernikeZwam op de Zernike Campus van Hanzehogeschool in Groningen is hier een voorbeeld van.   

Vepa Furniture Factory

Vepa is een nuchter en eigenwijs bedrijf en behoort tot de top van meubelproducenten van Nederland. Alle producten worden in lokale fabrieken in Nederland gemaakt en zijn onderdeel van de Fair Furniture Group.  Ze investeren in duurzame innovaties en ontwikkeling en streven ze naar een volledig afvalloze bedrijfsoperatie. Nice° heeft samen met Vepa gewerkt aan het ontwerpen van een circulair product gemaakt van een reststroom van Vepa.   

Expeditie Circulair Westerveld

Collectief Circulair Westerveld (CCW) wil de transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld versnellen. Niet als doel, maar als middel: een nieuwe verbindende strategie voor een duurzame samenleving. De scope van de transitie is gericht op de hele keten, van burger tot bedrijfsleven, van jong tot oud, waarbij we oplossingen nastreven die meervoudige impact maken.